آخرین اخبار دانشگاه:

دانشجویان ممتاز

  • از دومین دور فراغت دانش آموختگان اقتصاد، انجنیری، حقوق وعلوم سیاسی در هوتل قصر تخار تجلیل به عمل آمد
  • شماره سوم نشریه فرهیختگان چاپ و نشر گردید .
  • توزیع  تقدیرنامه از طرف مقام ولایت تخاربه دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان
  • جریان محکمه تمثیلی
  • محکمه تمثیلی