آخرین اخبار دانشگاه:

تاریخچه دانشگاه

تاریخچه دانشگاه

در کشور های پس از جنگ ، یگانه و مهمترین نیاز مبرم برای توسعه و تعالی جامعه ایجاد مراکز انسان سازی ، فرهیختگی ، دانایی و تعالی به حساب میرود لذا در کشور عزیز مان افغانستان که سه دهه جنگ و ویرانی را تجربه کرد ، پس از به میان آمدن دولت ، می بایست توجه جدی و تاثیر گذار ... بیشتر بخوانید »