آخرین اخبار دانشگاه:
اهداء تقدیر نامه از سوی رهبری فجرستان به یکی از افتخار آفرینان عرصه ورزش

اهداء تقدیر نامه از سوی رهبری فجرستان به یکی از افتخار آفرینان عرصه ورزش